Cách diễn đạt thời gian với “HACER”

 Động từ “hacer” có thể được sử dụng để diễn tả thời gian của một hành động thông qua một số cách Cách đầu tiên là:

Hace + thời gian + que + dạng hiện tại của động từ

Hace un año que estudio español.
Tôi đã học tiếng Tây Ban Nha được một năm rồi.

Hace dos años que ellas estudian inglés.
Họ đã học tiếng Anh được 2 năm rồi.

School-backgrounds-set-12

 

Để thể hiện dạng phủ định, chỉ cần thêm chữ “no” trước động từ như công thức sau:

Hace + thời gian + que + no + dạng hiện tại của động từ

Hace un año que no estudio español.
Đã 1 năm rồi tôi chưa học tiếng Tây Ban Nha.

Hace dos años que ellas no estudian inglés.
Đã hai năm rồi bọn họ chưa học tiếng Anh.

Một cách khác để sử dụng động từ “hacer” để diễn tả thời gian một cái gì đó đã diễn ra là sử dụng công thức sau:

 Dạng hiện tại của động từ + desde hacer + thời gian

Estudio español desde hace un año.
Tôi đã học tiếng Tây Ban Nha trong 1 năm rồi.

Ellas estudian inglés desde hace dos años.
Họ đã học tiếng Anh trong 2 năm rồi.

Để thể hiện dạng phủ định, chỉ cần thêm chữ “no” trước động từ như công thức sau:

No + dạng hiện tại của động từ + desde hace + thời gian

No estudio español desde hace un año.
Đã 1 năm rồi tôi chưa học tiếng Tây Ban Nha

Ellas no estudian inglés desde hace dos años.
Đã hai năm rồi bọn họ chưa học tiếng Anh.

Vì vậy, khi nói đến việc sử dụng động từ “hacer” để diễn tả khoảng thời gian một hành động đã diễn ra, có hai cách để nói:

Estudio español desde hace un año.
Hace un año que estudio español.
Tôi đã học tiếng Tây Ban Nha trong 1 năm rồi.

 

Bình luận