Giới Từ Phức Trong Tiếng Tây Ban Nha

Giới từ trong tiếng Tây Ban Nha cũng như giới từ trong các ngôn ngữ khác, là bộ các từ nối (như là “con”, “de” hoặc “para”) có mục đích chỉ mối quan hệ giữa một từ nội dung (danh từ, động từ, hoặc tính từ) và một cụm danh từ (hoặc danh từ, đại từ) sau đó.

Giới từ tiếng Tây Ban Nha có thể được phân loại thành giới từ “đơn” hoặc giới từ “phức”, cùng Barcelona tìm hiểu có gì khác biệt giữa 2 khái niệm này nhé!

Giới từ phức trong tiếng Tây Ban Nha

Giới từ phức trong tiếng Tây Ban Nha

Một số giới từ phức lặp lại nghĩa của giới từ đơn, nhưng thường với tính chất trang trọng hoặc cụ thể hơn.

Ví dụ:

–        “De acuerdo con” (tuân theo) tương tự với “según” (theo như).

–        “En dirección a” (về hướng) có nghĩa nhấn mạnh hơn “hacia” (tới).

–        “En” có thể nghĩa là “trên” hoặc “trong”, trong khi “dentro de” cụ thể là “bên trong”.

–        Hay cùng mang nghĩa “bởi vì” nhưng “por” và “por causa de” lại có sắc thái khác nhau.

Trong một số trường hợp giới từ phức mô tả một quan hệ không gian, trong khi giới từ đơn tương ứng thể hiện một nghĩa ẩn dụ hơn của mối quan hệ đó: do đó, “debajo de una mesa” (dưới bàn) và “bajo un régimen” (dưới một chế độ), hoặc “delante de un edificio” (trước một tòa nhà) với “ante un tribunal” (trước một tòa án).

Giới từ đơn trong tiếng Tây Ban Nha

Giới từ đơn trong tiếng Tây Ban Nha

Giới từ phức tiếng Tây Ban Nha có thể được tạo ra như sau:

·        một giới từ + danh từ + giới từ:

o   por causa de / a causa de / en razón de = “bởi vì”

o   sin perjuicio de = “không có thành kiến với”

o   con respecto a = “đối với”, “về”

o   a favor de = “theo ý kiến”

o   en contra de = “đối lập với…” (v.d. en mi contraen tu contraen su contra, v.v.)

o   en lugar de / en vez de = “thay vì”

·        một trạng từ + giới từ:

o   después de = “sau”

o   debajo de = “dưới”, “bên dưới”

o   antes de = “trước”

o   junto a = “bên cạnh”

o   delante de = “ở phía trước”

Giới từ phức trong tiếng Tây Ban Nha

Giới từ phức trong tiếng Tây Ban Nha

Các giới từ phức phổ biến trong tiếng Tây Ban Nha mà bạn nên biết:

·        tras de = “đằng sau”

·        a fuerza de = “bằng cách”

·        junto a = “bên cạnh”

·        encima de = “bên trên”

·        detrás de = “đằng sau”

·        en medio de = “ở giữa”

·        en pos de = “đuổi theo”

·        con rumbo a = “hướng đến”

·        con destino a = “trên đường đến”

·        a través de = “qua”

Nếu các bạn thấy bài học bổ ích, đừng quên theo dõi website cũng như fanpage facebook của trường Barcelona để chúng mình cùng nhau tiến bộ nha!

Muchas gracias!

Bình luận