Sự khác biệt giữa TENER QUE và HAY QUE

frame-1989603_960_720

Tener que + nguyên mẫu là một cách để thể hiện sự bắt buộc hoặc là sự cần thiết. Cụm từ này có thể được dịch theo nghĩa là “Ai đó cần phải làm cái gì đó”. Tener sẽ được chia theo chủ ngữ của câu

Tengo que comer las verduras.
Tôi phải ăn rau quả.

Ángel tiene que leer el periódico.
Ángel phải đọc báo.

Ellos tienen que comprar una revista.
Họ phải mua tạp chí.

Hay que + infinitive is used to express the idea of “one must do something” or, “it is necessary to do something.” It is a more general expression and since there is no subject, the verb form hay is always used.

Hay que + nguyên mẫu được dung để thể hiện ý tưởng “ một ai đó nên làm gì đó” hoặc là “việc đó là việc cần thiết phải làm”. Đây là một cụm từ khá chung chung và vì vậy nên nó không có chủ ngữ, thể động từ hay lúc nào cũng sẽ được sử dụng.

Hay que tomar un taxi.
Việc đi taxi là cần thiết

Hay que estudiar mucho.
Người ta phải học rất nhiều.

Những ví dụ dưới đây sẽ thể hiện rõ sự khác biệt của hai cụm từ này:

María tiene un examen el lunes. Ella tiene que estudiar.
María có một bài kiểm tra vào thứ hai. Cô ấy phải học bài.

No es fácil aprender el español. Hay que practicar mucho.
Học tiếng Tây Ban Nha không hề dễ. Người ta phải thực hành rất nhiều.

Bình luận